Organen van de Vereniging van Eigenaren

De 4 organen van de VvE:

  • •  Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • •  (Dagelijks) bestuur / beheer.
  • •  Voorzitter van de ledenvergadering.
  • •  Kascontrole Commissie (KC).

De algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan is de ALV, bestaande uit de eigenaren. De ALV neemt beslissingen over het onderhoud van het gebouw en over andere gemeenschappelijke belangen. De genomen besluiten worden verplicht uitgevoerd door het (dagelijks) bestuur, eventueel in samenwerking met de administrateur.

(Dagelijks) bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een of meerdere eigenaren. Ook kan het worden uitbesteed aan een professionele beheerder als Macobouw Beheer.
Het bestuur voert besluiten uit van de ALV en schrijft (minimaal) een keer per jaar een vergadering van eigenaren uit. Daarbij verzorgt het bestuur de agenda met daarin onder andere de begroting en de exploitatierekening (resultatenrekening).

De voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering leidt de vergadering en zorgt ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt punten bespreekbaar te maken. De voorzitter is dus geen bestuurder en heeft daarmee een beperkte beslissingsbevoegdheid.

Kascontrole Commissie

De kascontrolecommissie heeft de verantwoordelijkheid voor het controleren van het financiële beleid van het bestuur. Na de controle brengen zij rapport uit aan de ALV.

Uitbesteden van het bestuur

Besturen van een VvE is een stevige taak. Vaak is het raadzaam om de functie van bestuurder uit te besteden aan een professioneel VvE-beheerder. Hierbij wordt het administratieve-, financiële- en/of het technische beheer overgenomen.