De organisatie van de Vereniging van Eigenaren

Elk jaar komt de ALV samen om besluiten te nemen over uit te voeren onderhoudswerk met de bijbehorende kosten. Bij (groot) onderhoud van het gebouw kunnen de grote uitgaven op 2 manieren worden geboekt. Betaling vindt plaats vanuit het reservefonds of via een eenmalige bijdrage van de bewoners.

Het reservefonds, verplicht vanaf 1 mei 2008, is bestemd voor de uitgaven aan (groot) onderhoud en wordt gevormd door maandelijkse stortingen van de bewoners. Dit sparen zorgt voor een stabiele basis voor het gangbare onderhoud.

Tijdens de ALV worden in ieder geval jaarlijks de jaarrekening en de begroting behandeld. De begroting geeft een overzicht van de verwachte kosten, uitgesplitst in o.a. onderhoudscontracten, verzekeringen, klein dagelijks onderhoud, nutsvoorzieningen en verenigingskosten.
De goedgekeurde begroting vormt de basis voor het berekenen van de maandelijkse servicekosten voor de eigenaren op basis van de breukdelen uit de akte van splitsing. Een groter breukdeel geeft ook een zwaardere stem bij het stemmen.

Ook worden de onderhoudskosten voor het verwachte groot onderhoud meegenomen. Door gebruik van een meerjarenplanning kunnen deze kosten gespreid worden over meerdere komende jaren.

Belangrijk is dat de leden aanwezig zijn op de ALV om tot bindende besluiten te komen. De presentielijst geeft aan of er voldoende stemmen zijn voor rechtsgeldige besluiten, het zogenaamde quorum. Dit quorum geldt voor alle stemverhoudingen zolang geen unanimiteit is vereist volgens de regels.

De stemverhoudingen om tot een besluit te komen:

  • •  Volstrekte (gewone) meerderheid: de helft + 1 van de uitgebrachte stemmen in een ALV. Minimaal de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen moet aanwezig zijn.
  • •  Gekwalificeerde meerderheid: 2/3 of 3/4 van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In de vergadering moeten voldoende eigenaren zijn om 2/3 van het totaal aantal stemmen uit te kunnen brengen.
  • •  Unanimiteit van stemmen: iedereen stemt voor of tegen.

De stembesluiten en de relatie met de stemverhoudingen van uw VvE kunt u terugvinden in de akte en het daarbij behorende modelreglement. Als een eigenaar het niet eens is met een besluit van de ALV kan hij de kantonrechter verzoeken het besluit ongedaan te maken. Dit verzoek moet binnen een maand worden ingediend, anders is het besluit juridisch bindend. De eigenaar is dan verplicht om mee te werken aan de uitvoering van het besluit.