Veel gestelde vragen

Hoe meld ik schade of gebrek?

Met het schadeformulier kunt u de schade of het gebrek aan ons doorgeven.Telefonisch kunt u ons bereiken via 06-51332121. Voor een correcte afhandeling ontvangen wij graag uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoe snel wordt een storingsmelding behandeld?

Lekkage, glasschade, uitgevallen blokverwarming en andere spoedeisende meldingen worden direct aangemeld. Wij streven wij ernaar om de melding binnen 3 uur aan te melden bij de juiste partij. Het uitvoerende bedrijf neemt zo snel mogelijk contact met u voor een afspraak.

Wat is de naam van de VvE?

Wij verrichten diensten voor verschillende VvE's, daarom vragen wij naar de naam van uw VvE. Macobouw Beheer is de beheerder maar is niet de VvE. Als u de naam van de VvE niet weet voldoen uw adres en woonplaats.

Is het lidmaatschap van de VvE op te zeggen?

Bij aankoop van een woning in een gebouw met meerdere appartementen bent u van verplicht en automatische lid van de VvE. Dit lidmaatschap is niet op te zeggen zolang u de eigenaar van de woning bent. De VvE draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het pand en de gemeenschappelijke belangen. U betaalt mee aan de kosten door het afdragen van servicekosten aan de VvE.

Waar zijn de servicekosten voor?

De kosten, opgenomen in de servicekosten, zijn bijvoorbeeld: reserveringen groot onderhoud, elektriciteitskosten en onderhoud voor de algemene ruimten en liften, schoonmaken algemene ruimten, onderhoud installaties (zoals verwarming en elektra), onderhoud groenvoorziening, glazenbewassing, bouwkundig onderhoud, beheervergoeding, bestuursvergoeding en de verschillende verzekeringen. De opbouw van de servicekosten verschilt per VvE en is ook afhankelijk van de leeftijd en staat van onderhoud, en van de omvang van het complex. De betaling van de kosten geschiedt vaak door een maandelijkse bijdrage aan de VvE. Aan de hand van de meerjaren onderhoudsplanning wordt ingeschat welke uitgaven er zijn voor het komende jaar. Deze uitgaven worden verdeeld over de appartementen middels een breukdeel, vastgelegd in de akte van splitsing. De hoogte van de servicekosten zijn sterk afhankelijk van de conditie van de VvE (actief en hoogte reservefonds), het niveau van onderhoud en de omvang van het complex.

Wie bepaalt de servicekosten?

De servicekosten worden bepaald op advies van de VvE en vastgelegd tijdens de ALV, met meerderheid van stemmen.

Heeft Macobouw Beheer te maken met de servicekosten?

Macobouw Beheer int als beheerder en administrateur de servicekosten en betaalt de rekeningen voor onderhoud aan het complex vanuit het reservefonds.

Hoe worden achterstallige betalingen afgehandeld?

Eigenaars met een achterstallige betaling aan de VvE worden na 3 weken aangemaand via een eerste herinnering. Als hier niet op wordt gereageerd volgt een tweede aanmaning en een laatste aanmaning, verhoogd met aanmaningskosten. Blijft de achterstallige betaling alsnog uit dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Wat betaal ik en wat betaalt de VvE?

Uw bijdrage is afhankelijk van de bepaling in de akte van splitsing en het modelreglement. Gebreken of problemen binnen het appartement zijn in de regel voor rekening van de bewoner zijn. De kosten voor onderhoud van gemeenschappelijke delen en het casco zijn voor de VvE. Bij een gebrek binnen het appartement kunt u zelf een bedrijf inschakelen of u kunt de hulp inroepen van Macobouw Beheer. Wij schakelen wij dan een bedrijf voor u in, de kosten worden aan u doorberekend.

Bij moet ik zijn met een melding of algemene vraag?

Dit formulier kunt u gebruiken voor vragen van algemene aard. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06-51332121.

Wanneer krijg ik de afrekening van de stookkosten?

Indien van toepassing wordt één maand na afloop van het stookseizoen de warmtemeterstand geregistreerd door het opnamebedrijf. Binnen twee maanden geeft Macobouw Beheer de werkelijke verbruikskosten op en verrekent dat met de reeds betaalde voorschotten. Afhankelijk van de doorlooptijd bij het opnamebedrijf krijgt u van ons de afrekening circa 3 maanden na de afloop van het stookseizoen toegestuurd. Het stookseizoen loopt gewoonlijk van januari tot december, sommige VvE's hanteren de periode van juli tot juni.

Wie bepaald het bedrag van de stookkosten op de afrekening?

De stookkosten afrekening wordt verzorgd door Macobouw Beheer op basis van warmtemetingen door het opnamebedrijf. Onze financiële afdeling kan u uitgebreid informeren over de hoogte van de stookkosten. Zij zullen u bij vragen over de meteropname of gebreken aan de opnameapparatuur doorverwijzen naar het opnamebedrijf.

Waar bestel ik mijn (certificaat)sleutels?

Via dit formulier kunt u een vervangende sleutel (bij verlies) of een extra sleutel laten bijmaken. Dit kan ook telefonisch via 06-51332121. De kosten worden aan u doorberekend en bedragen tussen de 15 en 25 euro.

Wie beantwoord mijn financiële vragen?

Onze financiële afdeling beantwoordt uw vragen over de servicekosten of andere vragen van financiële aard. De vragen kunt u insturen via dit formulier. U kunt ons ook bellen op 06-51332121.

Waar bestel ik mijn naambordje?

Met dit formulier kunt u naambordjes bestellen. U kunt ons ook bellen op 06-51332121.

Hoe regel ik automatisch incasso voor de servicekosten?

U kunt het incassoformulier downloaden en volledig ingevuld opsturen naar: Macobouw Beheer, Postbus 9022, 1800 GA Alkmaar. Of via e-mail naar info@macobouwbeheer.nl

Wanneer is de Algemene Ledenvergadering (ALV)?

De ALV moet minimaal één keer per jaar gehouden worden in de eerste 6 maanden van het jaar. Indien er onvoldoende eigenaars aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen, dan wordt na minimaal 2 weken, maar uiterlijk binnen 8 weken, een nieuwe vergadering uitgeschreven. Deze ALV is altijd rechtsgeldig ondanks het aantal aanwezige stemmen. Een (mogelijke) volgende vergadering kan op verzoek worden georganiseerd en wordt vaak in de tweede helft van het jaar gepland.

Kan ik iets veranderen aan een besluit van de ALV?

Als u het niet eens bent met een besluit van de ALV dan kunt u binnen één maand een verzoek in dienen bij de Kantonrechter om het besluit te vernietigen. Zonder verzoek is het besluit na deze maand juridisch onaantastbaar geworden en bent u verplicht om uw medewerking te verlenen aan de uitvoering van het besluit.

Kan ik bij de ALV een agendapunt inbrengen?

Vragen met betrekking tot de VvE die u besproken wilt hebben op de ALV kunt u per telefoon (06-51332121), e-mail (info@macobouwbeheer.nl) of post (Macobouw Beheer, Postbus 9022, 1800 GA Alkmaar) melden aan Macobouw Beheer. Uw vraag wordt dan op de agenda geplaatst.

Wordt een klacht per e-mail ook behandeld?

E-mail contact heeft onze voorkeur, dit is de snelste manier om u optimaal te helpen. Klachten via e-mail worden altijd binnen twee werkdagen behandeld. U kunt uw klacht ook doorgeven via dit klachtmelding formulier.

Waarom is de maandelijkse bijdrage van de VvE omhoog gegaan?

De accountmanager begroot elk jaar welke kosten er voor de VvE gemaakt gaan worden (verzekeringen, klein onderhoud, nutsvoorzieningen, administratiekosten, onderhoudscontracten, donatie aan het reservefonds). Dit bedrag wordt volgens de akte van splitsing bepaalde verdeelsleutel verdeeld en voorgelegd aan de ALV. Nadat de ALV de begroting akkoord geeft is de hoogte van de servicekosten bepaald. De begrootte kosten, de status van het reservefonds en bijvoorbeeld stijgende kosten voor energie bepalen de maandelijks bijdrage. De begroting toont de opbouw van het totale bedrag.

Hoe gaat de stemverhouding in zijn werk?

De aanwezigheid van leden op de ALV is bepalend voor de te nemen besluiten. Vergaderbesluiten worden, afhankelijk van de aard van het besluit (vastgelegd in de akte van splitsing en het daarbij horende reglement), genomen conform verschillende stemverhoudingen. Aan de hand van de presentielijst wordt het quorum vastgesteld. Dit quorum geldt voor alle stemverhoudingen, behalve als unanimiteit volgens de regelgeving vereist is. Er zijn verschillende vormen van stemverhoudingen:

  • •   Volstrekte (gewone) meerderheid: de helft plus één van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minimaal de helft van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht aanwezig is;
  • •  Gekwalificeerde meerderheid: 2/3 of 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het aantal eigenaars aanwezig (of vertegenwoordigd) is, dat tenminste 2/3 van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.
  • •  Unanimiteit van stemmen: iedereen stemt voor, of iedereen stemt tegen.
Wat kan ik doen bij geluidsoverlast?

Een kwart van de Nederlanders heeft regelmatig last van geluidshinder. Met name oudere gebouwen met houten draagvloeren kunnen erg gehorig zijn en daardoor een bron van irritatie vormen. De meest voorkomende klachten zijn luide muziek, loopgeluiden, kluswerk en lawaai van huisdieren.

Bij terugkerende overlast van uw buren adviseren wij u om te overleggen met deze buren. Probeer op een rustige manier begrip te vragen voor uw situatie. Het is altijd de beste oplossing om er samen uit te komen, soms weten buren helemaal niet dat ze overlast veroorzaken. Helpt direct overleg niet, probeer het dan via een bemiddelaar, bijvoorbeeld een medebewoner of huismeester. De beheerder kan in verhouding weinig doen. Bij aanhoudende melding van klachten schrijven wij de overlastpleger aan en wijzen op de afspraken die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Mag ik mijn eigen vloerbedekking kiezen voor mijn appartement?

Voordat u een keuze maakt voor harde vloerbedekking (laminaat, pakket of plavuizen) is het wijs eerst de akte van splitsing en/of het huishoudelijk reglement door te lezen. Hierin kunt u vinden of deze vloerbedekking is toegestaan.
Vaak is harde voerbedekking alleen toegestaan als het de overdrachtsgeluiden met minimaal 10 dB verlaagt. Dit in verband met mogelijke geluidsoverlast.